górne tło

Program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

flagi i godło

Program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W  2020  roku MOPS przystąpił do realizacji programu  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Program był finansowany ze środków PFRON.

Pomocą programu mogły zostać objęte osoby z niepełnosprawnością, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 16 listopada 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej pięciu kolejno następujących dni roboczych) z opieki świadczonej w placówka rehabilitacyjnych– w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych .

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana była do osób niepełnosprawnych, które były w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku:

 

W 2020  roku zostało złożonych 2 741 wniosków w ramach programu Moduł III. Wypłacono 2 441 świadczeń, dla 1 346 osób z niepełnosprawnościami,  na łączną kwotę 3 164 500,00 zł.

Każda poszkodowana osoba spełniająca wymogi formalne otrzymała świadczenie w ramach zadania. Łączna kwota przekazana przez PFRON  na realizację programu wyniosła 3 243 612,50 zł.