górne tło

„Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej”

flagi i godło

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE  "USŁUGA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

DOFINANSOWANIE: 1 308 405,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 1 393 405,00 zł

 

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

 

Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 

W wyniku realizacji zadania asystenturą osobistą zostanie objętych co najmniej 150 osób z niepełnosprawnością, na rzecz których zostanie wykonanych 31 200 godzin usług.