górne tło

Cudzoziemcy

Kto jest uprawniony do korzystania z pomocy społecznej

            Świadczenia z pomocy społecznej są przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Z pomocy społecznej mogą korzystać osoby, które spełniają określone kryteria obywatelstwa, pobytu i zamieszkania.

Ze świadczeń z pomocy społecznej mogą korzystać:

  1. obywatele polscy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie ich rodzin:

Za członków rodzin obywatela UE, EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej (dalej: obywatela UE), uważa się:

            Prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają również cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
  2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  3. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, który jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
  4. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi,, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz

4. związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

       

            Pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku  z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

            Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. na podstawie zaświadczenia wydanego cudzoziemcowi, w stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi), lub na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy o cudzoziemcach (tj. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi).