górne tło

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego lub Asystenta Rodziny 2020

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY LUB ASYSTENT RODZINY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE

ZAPRASZAMY

do składania aplikacji w kancelarii MOPS ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
lub na adres mailowy do@mops.krakow.pl

wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na  pracownika socjalnego:

 

UWAGA

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zarówno w przypadku pracownika socjalnego jak i asystenta rodziny wymagana jest: podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Wymagane dokumenty:

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Personalny MOPS: tel. 12 616-53-95, tel. 12 616-53-92.