górne tło

MODUŁ III programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Realizatorem Modułu III programu  -  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Gminie Miejskiej Kraków został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami programu zgodnie z rozdziałem III ust. 6 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III(…) „ programu są wyłącznie :

 

- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,

- uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

- podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,

- podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki;

- pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

- pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

 

W ramach Modułu III, osoby niepełnosprawne, które są podopiecznymi w/w placówek 1 – 7  mogą otrzymać wsparcie w formie dofinansowania kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych z uwagi na brak możliwości organizacji zajęć w placówce w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii,  przy spełnieniu dodatkowo następujących wszystkich przesłanek*:

* podopieczny placówki utracił w okresie od dnia 9 marca 2020 roku (…) możliwość korzystania z zajęć w placówce przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy, których dotyczy wniosek o dofinansowanie (rozdz. III ust. 5 pkt 1 „Kierunków(…) ),

* placówka rehabilitacyjna, w której utracił wsparcie świadczy pomoc w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu przez co najmniej 10 miesięcy w roku (rozdział  II ust. 10 programu),

* podopieczny placówki nie otrzymał już innej pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych,

* gdy za miesiąc, za który podopieczny placówki ubiega się o dofinansowanie w programie nie  nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

                Zgodnie z zapisem Programu w rozdz. VI. ust. 3 oraz Procedurą – MOPS 69 (zał.1), cyt. „Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie pomocy, w przypadku każdego podopiecznego wnioskować o pomoc można tylko raz”, dlatego też chcąc uzyskać pełne, możliwe wsparcie w programie, Uczestnik spełniający wymogi programu, gdy zaistniały wszystkie pozostałe przesłanki do udzielenia pomocy, powinien wpisać we wniosku 3 miesiące i kwotę 1 500 zł.

                Dofinansowanie w Module III, może zostać przyznane maksymalnie w wysokości 500 zł na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

                W przypadku gdy, osoba niepełnosprawna lub jej opiekun złożył/a już wniosek ubiegając się o wsparcie w Module III w niepełnym zakresie ( na jeden lub tylko dwa miesiące) – to zgodnie z załącznikiem do wniosku Moduł III Oświadczenia Wnioskodawcy (zał.4) - może złożyć prośbę o rozszerzenie dofinansowania (zał.5). Wskazane zał. 4 i zał. 5 wraz z kopią orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności (lub równoważnego) i potwierdzeniem z placówki (zał.6) - ubiegający się o dofinansowanie powinien przesłać na specjalnie utworzony adres dla uczestników programu: dr.programy@mops.krakow.pl

               

W przypadku gdy, osoba niepełnosprawna lub jej opiekun złożył/a już wniosek ubiegając się o wsparcie w Module III w pełnym zakresie ( na trzy miesiące ) – to przesyła na w/w adres dr.programy@mops.krakow.pl   : Oświadczenie Wnioskodawcy (zał.4),  kopię orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności (lub równoważnego) oraz potwierdzenie z placówki (zał.6).

 

                Uczestnictwo w placówkach, nad którymi nadzór prowadzi MOPS w Krakowie, jest weryfikowane przez Realizatora programu, należą do nich wskazane wyżej: (1) WTZ, (2) ŚDS i (3) DDPS – w tym przypadku nie jest konieczne potwierdzenie z placówki. Dostarczenie kopii orzeczenie, tych uczestników, nie jest potrzebne jeśli informacje w tym zakresie są już w bazie danych Realizatora.  

Każdy, kto złożył już wniosek (lub złoży go do 31 maja 2020r.)  zobowiązany jest przesłać do Ośrodka załącznik do wniosku Moduł III Oświadczenia Wnioskodawcy (zał.4).

UWAGA: nie należy wycofywać złożonego już wniosku z Systemu Obsługi Wsparcia, celem rozszerzenia dofinansowania. Nie należy również składać powtórnie wniosku, gdy złożony został np. przez System Obsługi Wsparcia do innego Realizatora (wnioski te są przekazywane między Realizatorami).

Przesyłane do Ośrodka uzupełnienia wniosku na adres: dr.programy@mops.krakow.pl będą dołączane przez pracowników Realizatora, do wcześniej złożonego wniosku (zarówno tych wniosków, które wpłynęły w SOW jak i przekazanych w inny sposób).

                Aby wniosek podopiecznego placówki, mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, musi zawierać wszystkie wymagane załączniki. Podopieczni wskazanych wyżej w punktach 4 - 7 placówek muszą dostarczyć do Realizatora potwierdzenie z placówki o spełnieniu przesłanek ubiegania się o pomoc w programie.

Celem ułatwienia adresatom programu ubiegania się o wsparcie w ramach Modułu III programu Realizator wystąpił do wskazanych wyżej w punktach od  1 - 7 placówek,  z prośbą o wsparcie w kompletowaniu wniosku, w przypadku ubiegania się przez podopiecznych o pomoc.

 

Każdy uczestnik programu oraz jego opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami programu oraz procedurą MOPS 69 dot.: „Pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” .

 

 

UWAGA: o dofinansowanie w MOPS w Krakowie, mogą ubiegać się adresaci programu, którzy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków. W przypadku podopiecznych, którzy są mieszkańcami innego powiatu a korzystają z placówek w Gminie Miejskiej Kraków o dofinansowanie w Module III mogą się ubiegać zgodnie z właściwością miejscową (np. w PCPR al. Słowackiego 20).

                W imieniu niepełnoletnich i osób ubezwłasnowolnionych z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić ich opiekunowie.

                Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie Modułu III programu został uruchomiony przez PFRON w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym nie później jednak niż do dnia 4 września 2020 roku.

 

Dokumenty i załączniki o których mowa wyżej:

zał. 1 - procedura MOPS 69,

zał. 2 - klauzula informacyjna,

zał. 3 - druk - wniosku o dofinansowanie,

zał. 4 – druk - Oświadczenia Wnioskodawcy

zał.5 – druk - prośba wnioskodawcy,

zał. 6 – druk - potwierdzenie z placówki.

Film z instrukcją złożenia wniosku przez SOW:

 

 

Dokumenty programowe:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe Moduł III obowiązujące w 2020 roku

Treść programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi