górne tło

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2024 roku

1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

2.Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.

4. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie:

- do 95% kosztu zakupu sprzętu elektronicznego typu: laptop lub komputer stacjonarny z monitorem lub  tablet nie więcej jednak niż do 3 000 ,

- do 95% kosztu zakupu programów specjalistycznych tj. programów logopedycznych, „oprogramowania Mówik” itp., uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż do 6 000 ,

- do 95% kosztu zakupu sprzętów specjalistycznych służących do komunikowania się np. PCEyeMini itp., uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż do 10 000 zł.

5. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON nie mogą być objęte urządzenia medyczne, telefony komórkowe (iPhony), drukarki i urządzenia wielofunkcyjne.

6. Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej w oparciu o kartę oceny merytorycznej wniosku – załącznik nr 2 do procedury tutaj oraz kolejności ich składania.

7. Każdy Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a Ośrodek na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

8. Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Ośrodek może ustalić wysokość dofinansowania na obniżonym poziomie, uwzględniając przy tym bieżące możliwości finansowe.

 

Wniosek o dofinansowanie tutaj