górne tło

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2024 roku

1. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.

2. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier technicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych  efektów.

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.

4. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie:

a)  do 95% kosztu zakupu specjalistycznego sprzętu służącego osobom z niepełnosprawnościami do likwidacji barier technicznych, uwzględniając średnie ceny rynkowe i bieżące możliwości finansowe Ośrodka, nie więcej jednak niż do 30 000 zł,

b)  do 50% kosztu zakupu innych sprzętów, które z uwagi na specyficzne trudności osoby niepełnosprawnej służą do codziennego użytku w ramach zaspakajania codziennych potrzeb, nie więcej jednak niż do 3 000 zł dla jednej osoby niepełnosprawnej.

5. Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej w oparciu o kartę oceny merytorycznej wniosku – załącznik nr 2 do procedury tutaj oraz kolejności ich składania.

6. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier technicznych ze środków PFRON nie mogą zostać objęte sprzęty medyczne, sprzęty gospodarstwa domowego (AGD, RTV) oraz sprzęty wyposażenia mieszkań np. meble.

7. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a Ośrodek na każdym etapie postępowania może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.

8. Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

9. Ośrodek może ustalić wysokość dofinansowania na obniżonym poziomie, uwzględniając przy tym bieżące możliwości finansowe.

 

wniosek tutaj