górne tło

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  to organ administracji publicznej wspierający rehabilitację społeczną oraz zatrudnienie osób z niepełnosprawnością.

Środki PFRON dla powiatów przeznaczane są na wsparcie osób
z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizatorem zadań z zakresu:

- rehabilitacji społecznej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mieszczący się przy
ul. Józefińskiej 14, tel. 012 616-54-08  (punkt informacyjny),

natomiast

- rehabilitacji zawodowej - Grodzki Urząd Pracy mieszczący się przy
ul. Wąwozowej 34, tel. 012 686 80 00.

O dofinansowanie ze środków PFRON w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie mogą ubiegać się osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem
(np. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)).

 Termin „niepełnosprawność”  – oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Osoba niepełnosprawna to osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem.

W przypadku osób przed ukończeniem 16 roku życia:

- orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku osób powyżej 16 roku życia:

- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności,

lub

- orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 

   egzystencji,

- orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy,

- orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy,

lub

- orzeczeniem o I grupie inwalidzkiej,

- orzeczeniem o II grupie inwalidzkiej,

- orzeczeniem o III grupie inwalidzkiej.

Orzeczenia wydawane są na czas określony lub na stałe. Niepełnosprawność dziecka jest orzekana na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Wniosek o wydanie orzeczenia składa przedstawiciel ustawowy dziecka.

Dzieci, które nie ukończyły 16-go roku życia mogą uzyskać status niepełnosprawnych pod warunkiem, że mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Orzeczenia będące podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną na terenie Gminy Miejskiej Kraków wydaje: