górne tło

Dopłaty dla zmieniających system grzewczy

Archiwalne – przyjmowanie wniosków w ramach programu zakończono z dniem 31.12.2019 r.

Zasiłki celowe na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny

Na terenie gminy obowiązuje Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (Program PONE), który przewiduje możliwość otrzymania dotacji na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania. Zgodnie z przepisami Programu PONE, w 2017 r. dotacja  wynosiła do 80 % kosztów kwalifikowanych inwestycji w 2018 roku oraz 2019 wynosi do 60 % -  nie pokrywa ona zatem w całości uzasadnionych kosztów przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Dlatego też, celem wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków znajdujących się w trudnej sytuacji w pokryciu kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania, których nie są oni w stanie ponieść we własnym zakresie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, przewidziano możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Udzielanie pomocy na tak określony cel  jest zasadne, ze względu na konieczność przeprowadzenia przez mieszkańców trwałej zmiany systemu ogrzewania, w świetle przepisów uchwały NR XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, która to uchwała wejdzie w życie dnia 1 września 2019 r.

Zasady i tryb przyznawania pomocy:

Uchwały Rady Miasta Krakowa regulujące zasady przyznawania pomocy na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23263%26typ%3Du

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23262%26typ%3Du