górne tło

Pomoc dla Osób Bezdomnych

Osoby bezdomne przebywające w Krakowie mogą otrzymać pomoc zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 430 45 46 e-mail: db@mops.krakow.pl. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym. Mieszkańcy Krakowa mogą również informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy do Zespołu Streetwork Działu Pomocy Bezdomnym przy ul. Rakowickiej 21/4. Kontakt telefoniczny ze Streetworkerami pod nr telefonów 607 806 813, 607 522 912 lub 603 035 732 – wystarczy wysłać SMS lub sygnał, a Streetworkerzy oddzwonią.

Pomoc w formie schronienia

Na terenie Krakowa, łącznie z okresem zimowym, funkcjonują 34 placówki zapewniające schronienie (w tym 14 z nich to schroniska, noclegownie, ogrzewalnie i placówki charytatywne podobnego typu, a 20 to mieszkania chronione wspierane lub treningowe). Łącznie placówki oferują 778 całorocznych miejsc noclegowych, w tym 140 miejsc w mieszkaniach chronionych, wspieranych lub treningowych. Gmina Miejska Kraków finansuje lub współfinansuje 18 różnego typu placówek, które zapewniają 637  miejsc, w tym 197 miejsc dla kobiet i kobiet z dziećmi oraz 440 miejsc dla mężczyzn (w tym 75 miejsc dla osób po hospitalizacji oraz wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, wobec których świadczone są usługi opiekuńcze). Pozostałe placówki finansowane są przez organizacje pozarządowe ze środków własnych lub z innych źródeł publicznych. 

W okresie zimowym funkcjonują 3 ogrzewalnie dla osób bezdomnych wykazujących wysoki poziom wykluczenia społecznego oraz niską motywację do zmiany swojej sytuacji:

 1. Miejsca interwencyjnego schronienia dla kobiet w Krakowie, os. Krakowiaków 46 – 10 miejsc, placówka funkcjonująca corocznie od 1 listopada do 31 marca,
 2. Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dla kobiet i mężczyzn, ul. Rozrywka 1 - 10 miejsc. W bieżącym roku została uruchomiona na okres od 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.,
 3. Ogrzewalnia dla bezdomnych mężczyzn, ul. Wielicka 44b – 60 miejsc, z możliwością zwiększenia do 85 miejsc. Od 4 września 2016 r. funkcjonuje jako placówka całoroczna.

Osoby bezdomne w stanie znacznego upojenia alkoholowego, których zachowanie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przewożone są przez Policję i Straż Miejską do Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1. Osoby nietrzeźwe, które nie zagrażają zdrowiu i życiu innych osób mogą być przyjęte w Ogrzewalni przy ul. Wielickiej 44b oraz ul. Rozrywki 1, a także przy ul. Makuszyńskiego 19a (8 miejsc interwencyjnych).

W okresie zimowym placówki nie odmawiają przyjęcia osób, organizując miejsca interwencyjne.

W każdej placówce dla osób bezdomnych istnieje możliwość wykonania zabiegów higienicznych i wymiany odzieży, otrzymania ciepłej herbaty, a w większości także możliwość przygotowania posiłku.

Adresy placówek:

 1. Dom Matki i Dziecka, Schronisko dla kobiet z dziećmi ul. Żywiecka 16 – około 60 miejsc w tym 40 miejsc w dyspozycji MOPS,
 2. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Sołtysowska 13 c – 55 miejsc,
 3. Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie ul. Makuszyńskiego 19a: noclegownia – 100 miejsc, schronisko – 30 miejsc + 50 miejsc z usługami opiekuńczymi (ze względu na stan zdrowia osób, w szczególności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia przyjmowane są osoby bezdomne ponad limit 180 miejsc i uruchomianych jest dodatkowo około 20 miejsc w schronisku oraz ok. 60 miejsc w okresie zimowym),
 4. Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób w okresie rekonwalescencji, ul. Skawińska 4 i 6 – 80 miejsc (w okresie zimowym 89 miejsc),
 5. Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” w Krakowie, ul. Nowogródzka 8 – 35 miejsc (w sezonie zimowym Ośrodek może udzielić schronienia dodatkowym osobom),
 6. Chrześcijański  Schronisko dla Bezdomnych  „Dom Korneliusza”  w Krakowie, ul. Koprowa 4 – 16 miejsc, w tym 12 miejsc dla osób bezdomnych, wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz 4 miejsca dla wolontariuszy opiekunów,
 7. Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, ul. Malborska 64b – 62 miejsca (na sezon zimowy Przytulisko może udzielić schronienia dodatkowym osobom – 10 miejsc),
 8. Dom Samotnej Matki w Krakowie, ul. Przybyszewskiego 39 – 16 miejsc,
 9. Małopolskie Centrum Integracji „Pro Domo” w Krakowie, ul. Czyżówka 50 – 9 miejsc (miejsca schronienia będą funkcjonowały jedynie do 10 grudnia 2017 r.),
 10. Wspólnota Emaus w Krakowie, ul. Czeczeńska 25 – 20 miejsc, w okresie zimowym 25 miejsc),
 11. Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”, ul. Nad Fosą 32 – 20 (w sezonie zimowym placówka może udzielić schronienia dodatkowo 6 osobom).

Pomoc w formie ciepłego posiłku

Posiłki dla osób bezdomnych wydawane są w 2 barach mlecznych oraz w restauracji „Dziurawy kocioł” na podstawie decyzji administracyjnej. Obecnie korzysta z nich około 196 osób dziennie.

Ponadto posiłki dowożone są również około 50 osobom przebywającym w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Makuszyńskiego 19a, wobec których świadczone są usługi opiekuńcze (posiłki dowożone są z Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej – Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów, os. Szkolne 20). Łącznie z posiłków w ramach programu dożywiania korzysta około 246 osób bezdomnych dziennie.

Dodatkowo pomoc w formie posiłków realizowana jest przez organizacje otrzymujące z Gminy Miejskiej Kraków dotacje w ramach wspierania prowadzonej przez nie działalności charytatywnej.

Miejsca, gdzie oferowana jest pomoc w formie ciepłego posiłku:

Nazwa placówki
 
Rodzaj wydawanego posiłku – zgodnie z ofertą Adresaci pomocy

Kuchnia św. Brata Alberta - Caritas Kraków,
ul. Dietla 48

Jednodaniowy posiłek – zupa z wkładką mięsną 

Osoby potrzebujące (samotne oraz członkowie rodzin w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezdomności, wielodzietności)

Kuchnia dla Ubogich
Kraków, ul. Skawińska 6

Zupa z pieczywem (gorący posiłek jednodaniowy)

Codziennie wydawane jest pieczywo

Głównie osoby bezdomne, ubogie (wszystkie osoby o niezaspokojonych potrzebach związanych
z brakiem pożywienia)

Kuchnia św. Brata Alberta
Kraków, ul. Reformacka 3

Gorąca zupa z pieczywem, suchy prowiant. Osoby bezdomne, ubogie (w tym rodziny wielodzietne i samotne matki)

Fundacja „Po pierwsze CZŁOWIEK”
Kraków, ul. Woronicza 3b

Gorący posiłek jednodaniowy – zupa z pieczywem,
kanapki, herbata, suchy prowiant, kolacje
Osoby bezdomne i osoby w trudnej sytuacji materialnej

Kuchnia im. Św. Faustyny Kowalskiej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego na os. Oficerskim w Krakowie – pl. Prez. E. Raczyńskiego 1

Obiady składają się z trzech dań: zupy, pełnego drugiego i kompotu

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, jednakże adresatami pomocy nie są osoby bezdomne, ale głównie ubodzy mieszkańcy os. Oficerskiego.

 

Pomoc w formie ciepłego posiłku jest realizowana również przez:

Nazwa placówki Rodzaj wydawanego posiłku Adresaci pomocy
Kuchnia św. Jana Kantego, Kraków, ul. Jabłonkowska 18 Ciepły posiłek (zupa z wkładką lub drugie danie), paczki przed świętami Osoby bezdomne i ubogie, obowiązuje indywidualne podanie

Kuchnia św. Jadwigi dla Potrzebujących,

Kraków, ul. Łokietka 60

Zupa, obiady dwudaniowe, suchy prowiant Ubodzy parafianie, osoby bezdomne, osoby w trudnej sytuacji

 

Pomoc w formie odzieży

Pracownicy MOPS współpracują z PCK, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Towarzystwem Brata Alberta, Dziełem Pomocy Św. Ojca Pio, oraz Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, kierując do tych organizacji osoby wymagające wsparcia w formie dostarczenia odzieży. Jednocześnie każda osoba bezdomna ma możliwość otrzymania pomocy finansowej z MOPS na zakup odzieży i obuwia. Ponadto w każdej placówce dla osób bezdomnych istnieje możliwość wymiany odzieży.

Pomoc przedmedyczna, zaopatrzenie w leki i łaźnia