górne tło

Projekt pn.: Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej

logoUE

 

W latach 2016-2019, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miejska Kraków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie realizował projekt pn. „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej”. Podstawowym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Gminy Miejskiej Kraków, w których prowadzone są zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Projekt uzyskał ponad 12 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 26 milionów złotych.

Projekt objął termomodernizacją 20 budynków, w tym:

Prace termomodernizacyjne obejmowały:

Wykonana w ramach projektu termomodernizacja zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci:

Wykonano instalacje fotowoltaiczne w 10 budynkach:

Zakładana w projekcie roczna produkcja energii elektrycznej w wybudowanych instalacjach fotowoltaicznych wynosi 100 MWhe.

Wszystkie planowane w projekcie roboty budowlane zostały ukończone w 2019 roku.
W 2020 roku zostały zawarte niezbędne Aneksy do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniające zgłoszone zmiany zakresu rzeczowego oraz zwiększony budżet projektu i przyznane dofinansowanie. 27 listopada 2020 r. został złożony wniosek o płatność końcową. Wniosek jest w trakcie oceny. Po jego zatwierdzeniu zostanie wypłacona ostatnia transza środków UE stanowiąca refundację nierozliczonych dotychczas wydatków, poniesionych w latach 2016-2019.