górne tło

Prawa osoby doświadczającej przemocy w rodzinie

Masz  prawo  do  życia  w  rodzinie  wolnej  od  przemocy.  Masz  prawo  do  ochrony  prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.

Pamiętaj,  że masz  prawo  żądać  od  instytucji  publicznych  ochrony  Ciebie  oraz  Twoich bliskich przed przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

W szczególności masz prawo do:

Pomocy ze strony instytucji publicznych, w postaci m.in.:

 1. Zapewnienia Tobie  oraz  dzieciom  pozostającym  pod  Twoją  opieką  schronienia  w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach  uzasadnionych Twoją  sytuacją  osobistą; Jeśli mieszkasz w Krakowie możesz  skorzystać  z  pomocy  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
 2. Zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania  Ci  niezwłocznie  dostępu  do  pomocy  medycznej  w  przypadku,  gdy wymaga tego Twój stan zdrowia.
   
 3. Udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.
   
 4. Pomocy  lekarskiej,  w  tym  wydania  bezpłatnego zaświadczenia  lekarskiego  przez lekarza  pierwszego  kontaktu  o  przyczynach  i  rodzaju  uszkodzeń  ciała  związanych  z użyciem przemocy w rodzinie.
   
 5. Żądania  od  organów  ścigania  wszczęcia  postępowania  przygotowawczego  wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.
   
 6. Aktywnego  udziału  w  postępowaniu  przed  prokuratorem  oraz  przed  sądem  w charakterze  strony,  w  tym  m.in.  dostępu  do  akt  sprawy,  składania  wniosków dowodowych   (np.   o   przesłuchanie   wskazanych   przez   Ciebie   osób),   czy   też zaskarżania wydanych orzeczeń.

Możesz uzyskać pomoc telefonicznie:

Przydatne linki: