górne tło

Czym jest przemoc w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

„Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Do przemocy ze strony najbliższej osoby może dochodzić w każdej rodzinie, bez względu na jej sytuację materialną, status społeczny.

 

Przemoc może przybierać formy:

 

Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego, a w szczególności:

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

„Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą […] podlega karze pozbawienia wolności […]” art.207 kodeksu karnego

 

Podstawy prawne

 

Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Czy doświadczasz przemocy - kwestionariusz