górne tło

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 9a ust. 1, 2 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. nr 1390, z 2019 r. poz. 730) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, natomiast rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W Gminie Miejskiej Kraków Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonuje od czerwca 2011 roku, obecnie na podstawie uchwały nr LXIX/1004/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem nr 1382/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchylając dotychczas obowiązujące zarządzenie nr 1593/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składa się z Zespołu Strategicznego oraz 9 Zespołów ds. działań lokalnych.

Zespół Strategiczny tworzy 19 przedstawicieli instytucji określonych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierujący jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, a także przedstawiciele Prokuratury, Okręgowej Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej. Ponadto w skład Zespołów ds. działań lokalnych weszło 118 przedstawicieli instytucji wskazanych w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Strategiczny podejmuje działania oraz decyzje związane z funkcjonowaniem całego Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast Zespoły ds. działań lokalnych swoją aktywnością w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmują obszary Krakowa zgodne z rejonami poszczególnych Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracami każdego Zespołu ds. działań lokalnych kieruje Przewodniczący Zespołu ds. działań lokalnych, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Grupa robocza

Zespół Interdyscyplinarny może powoływać grupy robocze do pracy w indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie.

W Gminie Miejskiej Kraków w każdej sytuacji, kiedy zostaje wszczęta procedura Niebieskie Karty, pracę z rodziną prowadzą członkowie grupy roboczej. Są to pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, pedagodzy z krakowskich szkół, a także kuratorzy, przedstawiciele ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, czyli tych instytucji i organizacji, które mogą pomóc członkom rodziny w zatrzymaniu przemocy oraz udzieleniu właściwej pomocy.

Członkowie grupy roboczej spotykają się na regularnych posiedzeniach, na które zapraszane są osoby wskazane w procedurze Niebieskie Karty jako te, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz te, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Spotkania z każdą z tych osób odbywają się w innych terminach.

Poza posiedzeniami grupy roboczej ich członkowie współpracują z rodzinami, w których realizowana jest procedura Niebieskie Karty. Pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji składają wizyty w miejscu zamieszkania, monitorują sytuację rodziny w zakresie bezpieczeństwa i ustania przemocy w rodzinie.

Praca grupy roboczej trwa do czasu ustania przemocy w rodzinie lub stwierdzenia braku zasadności realizacji procedury w danej sytuacji.

UCHWAŁA NR LXIX/1004/13 RADY MIASTA KRAKOWA

ZARZĄDZENIE Nr 1382/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2019 r.