górne tło

Jak zostać zawodową rodziną zastępczą

Jak zostać zawodową rodziną zastępczą w tym:

- pogotowiem rodzinnym,

- rodziną specjalistyczną,

- rodzinnym domem dziecka.

 

KROK PO KROKU

1. Zgłoś się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Na Kozłówce 10 na wstępną rozmowę o możliwościach zostania rodziną zastępczą.

2. Złóż pisemne podanie do Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

3. W miejscu Twojego zamieszkania koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog ustalą Twoją sytuację życiową: rodzinną, zawodową, zdrowotną, mieszkaniową oraz wstępnie Twoje predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze i motywacje dotyczące decyzji o rodzicielstwie zastępczym.

4. Zostajesz zaproszony na badania psychologiczne, które określą Twoje predyspozycje do bycia rodzicem zastępczym.

5. W przypadku pozytywnej kwalifikacji, otrzymujesz skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

 1. Szkolenie trwa od 65 do 85 godzin, w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:
  • informacje prawne dotyczące rodzicielstwa zastępczego,
  • aspekty psychologiczne dotyczące dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,
  • rola i funkcje rodzica zastępczego,
  • specyfika pracy zawodowych rodzin zastępczych,
  • przygotowanie kandydatów na przyjęcie dziecka,
  • wpływ przyjęcia dziecka na Twoje życie i Twojej rodziny,
  • przyczyny umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych,
  • kontakty z rodziną biologiczną dziecka,
  • formy wsparcia rodzin zastępczych.
   6.Po zakończeniu szkolenia zespół kwalifikacyjny podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Cię (lub nie) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
   7.W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej podpiszesz umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, która zawierana jest na co najmniej 4 lata.