górne tło

Jak zostać zawodową rodziną zastępczą

Jak zostać zawodową rodziną zastępczą w tym:

- pogotowiem rodzinnym,

- rodziną specjalistyczną,

- rodzinnym domem dziecka.


KROK PO KROKU

1. Zgłoś się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Na Kozłówce 10 na wstępną rozmowę o możliwościach zostania rodziną zastępczą.

2. Złóż pisemne podanie do Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS o zakwalifikowanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

3. Przedkładasz koordynatorowi (w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Na Kozłówce 10), z którym już poznałeś się w swoim domu:

zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (od lekarza pierwszego kontaktu),

zaświadczenie o niekaralności (z sądu),

potwierdzenie zatrudnienia i wysokości dochodów (od pracodawcy).

4. W miejscu Twojego zamieszkania koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog ustalą Twoją sytuację życiową: rodzinną, zawodową, zdrowotną, mieszkaniową oraz wstępnie Twoje predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze i motywacje dotyczące decyzji o rodzicielstwie zastępczym.

5. Zostajesz zaproszony na badania psychologiczne, które określą Twoje predyspozycje do bycia rodzicem zastępczym.

6. W przypadku pozytywnej kwalifikacji, otrzymujesz skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Szkolenie trwa od 65 do 85 godzin, w tym 10 godzin praktyk w zawodowych rodzinach zastępczych. Zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

7.Po zakończeniu szkolenia zespół kwalifikacyjny podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu Cię (lub nie) do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
8.W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej podpiszesz umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, która zawierana jest na co najmniej 4 lata.