Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III
Fot. PFRON

Informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych podjął uchwałę w sprawie zmian w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany wprowadzone zostały z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zmiany odnoszą się do rozdziału III tj. „Postanowienia ogólne” w ust. 6 dokumentu „Kierunki działań …” gdzie rozszerzeniu uległ katalog placówek ( których podopieczni są uprawnieni do uzyskania świadczenia w ramach Modułu III programu ) o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).

Wprowadzone zmiany – jak pisze PFRON - stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych.

W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie obecnie mogą uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, zaś w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – osoby od 18 do 25 roku życia.

W związku z przedmiotową uchwałą ust. 6 w rozdziale III. Postanowienia ogólne dokumentu pn.: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe /…/” – Moduł III brzmi:

6. Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

1)  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

3)  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);

4)  podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

5)  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6)  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

7)  pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

8)  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

UWAGA: o dofinansowanie w MOPS w Krakowie, mogą ubiegać się adresaci programu, którzy są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków. W przypadku podopiecznych, którzy są mieszkańcami innego powiatu a korzystają z placówek w Gminie Miejskiej Kraków o dofinansowanie w Module III mogą się ubiegać zgodnie z właściwością miejscową (np. w PCPR al. Słowackiego 20).

 W imieniu niepełnoletnich i osób ubezwłasnowolnionych z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić ich opiekunowie.

 Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie Modułu III programu został uruchomiony przez PFRON w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym nie później jednak niż do dnia 4 września 2020 roku.

 

- wniosek o dofinansowanie,

- potwierdzenie z placówki świadczącej wsparcie.

 

Tagi: PFRON, COVID-19

pokaż metkę
Osoba publikująca: Agnieszka Pers
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Zobacz