MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Struktura, kadra - Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie

Centrum Administracyjne Nr 2 dla Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Krakowie na os. Szkolnym 27, zwane dalej Centrum, działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, a także Statut i Regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

Prezydent Miasta Krakowa może powierzyć wykonywanie niektórych czynności z zakresu nadzoru nad działalnością Centrum, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1.      W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Dział administracyjno – obsługowy (AO);

Dział pedagogiczny (P);

Dział finansowo-księgowy (KF)

2.      Do zadań Działu administracyjno-obsługowego należy:

 • pomoc wychowawcom w bieżącym zapewnieniu wychowankom odpowiedniego standardu usług świadczonych przez Placówki w zakresie warunków mieszkaniowych, wyżywienia i pozostałe;
 • zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej i biurowej Centrum.

3. Pracą Działu administracyjno-obsługowego kieruje Dyrektor Centrum.

4. Do zadań Działu pedagogicznego należy w szczególności:

 • dokonywanie diagnozy psychofizycznej wychowanków;
 • realizacja programu wychowawczego celem doprowadzenia do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, a w razie niemożności powrotu do rodziny - przysposobienia lub zapewnienia mu opieki w jednej z rodzinnych form opieki zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia;
 • opracowywanie i realizacja planu pomocy dziecku;
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych;
 • prowadzenie badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych;
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i terapeutycznych;
 • bieżąca praca z rodzinami wychowanków;
 • utrzymywanie kontaktu z pracownikami socjalnymi lub asystentami rodziny ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, w celu uzyskania informacji o jego sytuacji rodzinnej;
 • dbałość o bieżące zapewnienie wychowankom odpowiedniego standardu usług świadczonych przez Placówki w zakresie warunków mieszkaniowych i wyżywienia, zaopatrzenia w bieliznę, odzież stosowną do pory roku i inne przedmioty osobistego użytku, a także zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa wychowanków.

5. Pracą działu pedagogicznego kieruje Zastępca Dyrektora Centrum.

6. Placówkami funkcjonującymi w strukturze Centrum kieruje Dyrektor, który zapewnia tę obsługę przy pomocy wychowawców, nadzór nad każdą z grup wychowawczych sprawuje wychowawca koordynator.

7. Do zadań działu finansowo-księgowego należy zapewnianie obsługi księgowo-finansowej Placówek, w tym zapewnianie realizacji przez Centrum zadań, wynikających z jego funkcjonowania jako jednostki budżetowej Miasta.

8. Pracą działu finansowo-księgowego kieruje główny księgowy.

9. Szczegółową organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a także rodzaje kar stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, określa Regulamin pracy.

 

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – 14 miejsc

31-421 Kraków, ul. Naczelna 12/1

Tel. 12/415-62-27 w.215

Email: naczelna1@centrumadministracyjnenr2.pl

Wychowawca Koordynator: Jarosław Borkiewicz

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego -14 miejsc

31-421 Kraków, ul. Naczelna 12/2

Tel. 12/415-62-27 w.217

Email: naczelna2@centrumadministracyjnenr2.pl

Wychowawca Koordynator: Agata Rymarowicz

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – 14 miejsc

31-901 Kraków, os. Willowe 19

Tel. 12/644-87-58

Email: willowe@centrumadministracyjnenr2.pl

Wychowawca Koordynator: Agnieszka Broś

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – 14 miejsc

31-977 Kraków, os. Szkolne 27

Tel. 12/644-51-70

Email: szkolne@centrumadministracyjnenr2.pl

Wychowawca Koordynator: Katarzyna Maścidło

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – 8 miejsc

30-898 Kraków, ul. Koprowa 4

Tel. 12/307-26-96

Email: koprowa@centrumadministracyjnenr2.pl

Wychowawca Koordynator: Aneta Kusak

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – 10 miejsc

31-971 Kraków, os. Zielone 25

Tel. 12/644-20-18

Email: zielone@centrumadministracyjnenr2.pl

Wychowawca Koordynator: Dorota Łopacka-Góra

 

 • Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – 14 miejsc

30-698 Kraków, ul. Moczydło 12

Tel. 12/261 45 84 ; 506 238 922

Email: moczydlo@centrumadministracyjnenr2.pl

Wychowawca Koordynator:  Barbara Moryc

 

SPECJALIŚCI CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO NR 2

PEDAGOG  

Placówki interwencyjne

Ilona Supranowicz

               

PEDAGOG                                                        

Placówki specjalistyczno-terapeutyczne

Agnieszka Janik

Martyna Cebula

 

PRACOWNIK SOCJALNY                              

Placówki interwencyjne

Artur Pikiel

 

PRACOWNIK SOCJALNY                              

Placówki specjalistyczno-terapeutyczne

Grażyna Łukasik

               

PSYCHOLOG                                                    

POW Naczelna 12/2, POW Willowe 19

Jadwiga Sumara

 

PSYCHOLOG                                                    

POW Naczelna 12/1, POW Koprowa 4

Aleksandra Januś

 

PSYCHOLOG                                                    

POW Szkolne 27, POW Zielone 25, POW Moczydło 12

Roksolana Zatvarnytska

 

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ 

Patryk Kamiński,

 

PSYCHOTERAPEUTA

Justyna Szczukiewicz

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-04-21
Data aktualizacji: 2023-09-26
Powrót