MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

RODO - ŚDS Vita, os. Młodości 8

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających ze strony - odczytywanych z Plików cookies oraz danych pozyskiwanych w ramach wymiany korespondencji jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita” (dalej ŚDS „Vita”), z siedzibą w Krakowie na os. Młodości 8, 31-908 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora.
Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@sdsvita.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: (12) 686 91 21.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych - Julią Szablowską pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia i archiwizacji korespondencji na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO). Natomiast dane osobowe zawarte w Plikach cookies przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO, czyli w związku z wyrażoną zgodą oraz uzasadnionym interesem Administratora polegającym na prowadzeniu analiz statystycznych dotyczących użytkowników na potrzeby ŚDS „Vita” oraz na optymalizacji i udoskonalaniu strony internetowej Administratora w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z tejże strony. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla ŚDS „Vita”.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem korespondencji przechowywane będą przez okres wymiany i archiwizacji korespondencji lub do momentu wycofania zgody przez osobę, której te dane dotyczą. Natomiast dane osobowe użytkowników strony internetowej, którzy wyrazili zgodę, będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

do sprostowania swoich danych,

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

do usunięcia danych osobowych,

do ograniczenia przetwarzania danych,

do przenoszenia swoich danych,

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (także wobec profilowania),

do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości wymiany korespondencji z Administratorem lub korzystania w pełnym zakresie z funkcjonalności strony internetowej.

Dane osobowe użytkownika strony internetowej mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec niego żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkownika.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Petela
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2023-01-18
Data aktualizacji: 2023-01-18
Powrót