MOPS rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dopłaty dla zmieniających system grzewczy

Archiwalne – przyjmowanie wniosków w ramach programu zakończono z dniem 31.12.2019 r.

Zasiłki celowe na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny

Na terenie gminy obowiązuje Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (Program PONE), który przewiduje możliwość otrzymania dotacji na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania. Zgodnie z przepisami Programu PONE, w 2017 r. dotacja  wynosiła do 80 % kosztów kwalifikowanych inwestycji w 2018 roku oraz 2019 wynosi do 60 % -  nie pokrywa ona zatem w całości uzasadnionych kosztów przeprowadzenia trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Dlatego też, celem wsparcia mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków znajdujących się w trudnej sytuacji w pokryciu kosztów przeprowadzenia zmiany systemu ogrzewania, których nie są oni w stanie ponieść we własnym zakresie bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny, przewidziano możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie trwałej zmiany systemu ogrzewania.

Udzielanie pomocy na tak określony cel  jest zasadne, ze względu na konieczność przeprowadzenia przez mieszkańców trwałej zmiany systemu ogrzewania, w świetle przepisów uchwały NR XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, która to uchwała wejdzie w życie dnia 1 września 2019 r.

Zasady i tryb przyznawania pomocy:

 • Pomoc ma formę formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania i przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a zatem przyznana może być osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 • Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji, a w toku postępowania administracyjnego przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby  ubiegającej się o pomoc.
 • Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą opisującą przyznawanie zasiłku celowego: procedura zewnętrzna
  nr MOPS – 5 http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-5 z tym zastrzeżeniem, że pomoc na trwałą zmianę systemu ogrzewania może być przyznana jeżeli:
   
  • Dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 1402 zł netto (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej), a w przypadku rodziny 1056 zł netto na osobę (200% kryterium dochodowego rodziny).

  • Skorzystano z możliwości ubiegania się o dotację ramach Programu PONE. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 12 maca 2004 r. o  pomocy społecznej, osoby ubiegające się o pomoc powinny w pierwszej kolejności wykorzystać posiadane możliwości i uprawnienia – w tym wypadku możliwość ubiegania się o dotację w ramach Programu PONE. O zasiłek celowy mogą zatem starać się zarówno osoby, które zawarły już umowę w sprawie dotacji a nie dokonały jeszcze rozliczenia inwestycji, jak i osoby które dopiero zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach PONE. W uzasadnionych przypadkach, pomoc będzie mogła zostać także przyznana osobom, które nie zakwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach PONE, warunkiem jednak jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji (wówczas w oparciu o przyczyny odmowy uwzględnienia takiego wniosku, analizowana będzie zasadność przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów inwestycji).

  • Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli wnioskodawca jest najemcą, dzierżawcą lub przysługuje mu inny tytuł prawny do nieruchomości konieczne jest udokumentowanie posiadania przez niego prawa do dysponowania nieruchomością (zgoda większości współwłaścicieli lub administracji budynku).
  • Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w którym ma nastąpić trwała zmiana systemu ogrzewania.
  • W związku ze specyfiką celu na jaki pomoc jest przyznawana, w toku postępowania zostaną udokumentowane okoliczności związane z przeprowadzeniem inwestycji (w tym dotyczące korzystania z Programu PONE, spełniania przesłanki trwałej zmiany systemu ogrzewania, wysokości kosztów kwalifikowanych).
 • Wniosek o pomoc należy złożyć w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania.
 • Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji niezbędnej do weryfikacji zasadności jej przyznania można uzyskać osobiście, bądź telefonicznie w poszczególnych Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Informacje w sprawie,  można także uzyskać w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa, który współpracuje z MOPS w sprawach związanych z przyznawaniem pomocy (tel. 12 616-88-48).

Uchwały Rady Miasta Krakowa regulujące zasady przyznawania pomocy na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania:

 • Uchwała NR XCVIII/2556/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny, zmieniona uchwałą NR XI/172/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23263%26typ%3Du

 • Uchwała NR XCVIII/2555/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla osób, które przeprowadzają trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23262%26typ%3Du

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Rutkowski
Podmiot publikujący: MOPS Kraków
Data publikacji: 2018-05-09
Data aktualizacji: 2020-01-13
Powrót